Samfundsfag

Samfundsfag - AVU

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociale, økonomiske og politiske begreber for dermed at kvalificere egne standpunkter og handlemuligheder.

Samfundsfag er opdelt i 2 niveauer, G og D.

Fokus for de faglige mål på de 2 niveauer er skitseret nedenfor.

Niveau G 45 timer

Kursisten skal kunne tilegne sig demokratiforståelse og grundlæggende samfundskendskab ved at

  • forstå demokratiske processer som en metode til at løse konflikter og skabe forandringer
  • redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system, herunder forskellen mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt
  • forklare grundtrækkene i den danske velfærdsmodel og gøre rede for finansieringen af den
  • forklare og forholde sig til samspillet mellem individ og samfund, herunder forskellige livsformer og familietyper.

Niveau G slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.

Niveau D 75 timer

Kursisten skal kunne

  • redegøre for det politiske system, partier, demokratiske processer og beslutninger
  • redegøre for arbejdsmarkedets organisering og virkemåde
  • forklare velfærdsmodeller og forstå forudsætningerne for velfærdssamfundets forandringer
  • forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge
  • gøre rede for internationale forholds betydning for Danmarks handlemuligheder
  • forstå og forklare årsagerne til sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

Niveau D slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.