Religion 0-C

I religionsfaget arbejder vi med verdens religioner, med menneskers måde at være religiøse på og med religionernes betydning for mennesker og samfund. Det gælder både historisk og nutidigt. Faget er ikke-konfessionelt. Det betyder, at religion på en videnskabelig måde ses et kulturelt fænomen, der har afgørende betydning for menneskers selvforståelse og identitetsdannelse.

Fagets materiale er især religiøse tekster men også billeder og handlinger.

Det er en vigtig del af fagets identitet, at man kan forholde sig fagligt og neutralt til de forskellige religioner – uanset om man selv er religiøs eller ej.

 

Modul 1: Religionsfagets begreber og metoder

 Når du er færdig med modulet, skal du:

 • Kunne forklare centrale religionsfaglige begreber som myte, ritual, helligtid, privilegeret talesituation
 • Have kendskab til religionsfaglig metode
 • Kunne lave en religionsfaglig billedanalyse
 • Have en forståelse for en religionsfaglig tekstanalyse
 • Kende forskel på de tre taksonomiske niveauer: Redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
 • Kunne skelne mellem en indefrasynsvinkel og en udefrasynsvinkel
 • Have en forståelse for, hvordan vi kan arbejde med fænomenet religion på en videnskabelig måde

 

Modul 2: De oprindelige folk

Når du er færdig med modulet, skal du have kendskab til:

 • Særlige kendetegn ved oprindelige folks/naturfolks religion.
 • Fagbegreberne animisme, totem, mana, tabu, myte, ritual og shamanisme. Desuden skal du kunne bruge dem i praksis på religionstekster.
 • De vigtigste elementer i eskimoisk religion herunder: eskimoernes verdensbillede, myter og ritualer.
 • En række religionsfaglige problemstillinger, der er forbundet med studiet af de oprindelige folks religioner, herunder: Problemer med kategorisering og systematisering af de oprindelige folks religioner og verdensbilleder.
 • Primitivisme og evolutionisme og den moderne afvisning af disse forskningstraditioners hierarkisering af religioner og kulturer.

 

Modul 3: Kristendom - del 1

 Når du er færdig med modul 3, skal du:

 • Kende til historiske og religionshistoriske forudsætninger for kristendommens opståen
 • Kunne redegøre for den grundfortælling eller grundmyte, som kristne trosretninger bygger på
 • Have kendskab til den kristne bibel og forholdet mellem det Gamle og det Nye Testamente
 • Kunne redegøre for centrale sider af kristendommens tro og lære

 

  Modul 4: Kristendom – del 2

 Når du er færdig med modulet, skal du have kendskab til:

 • Hvordan udviklingen i samfundet har præget kristendomsforståelsen i perioden fra 19.-21. århundrede.
 • Hvordan de mere moderne kristendomsopfattelser påvirker synet på læren om frelse.
 • Folkekirken i Danmark.
 • Forholdet mellem lov og kristen etik.
 • Kristne ritualer.

 

Modul 5 – Islam

Når du er færdig med modul 5, skal du kunne:

 • Redegøre for islams historiske tilblivelse.
 • Forstå at islam, ligesom andre religioner, er en heterogen størrelse, dvs. at der er mange forskellige måder at fortolke og praktisere islam på.
 • Have kendskab til grundlæggende begreber inden for islam: De fem søjler, Koranen, Hadith og sharia.
 • Have kendskab til centrale sider af islams tro og praksis.

 

Modul 6: Buddhisme

 Når du er færdig med modulet, skal du:

 • Have kendskab til buddhismens tilblivelseshistorie.
 • Kunne redegøre for centrale begreber inden for buddhismen såsom dharma, karma, maya, samsara, nirvana, brahman, buddha, arhat, bodhisattva, skandha og dukha.
 • Have et kendskab til Buddha-legenden og Benares-talen.
 • Kunne forstå, forklare og diskutere buddhismens verdensbillede og livshjulet.
 • Kunne perspektivere centrale sider af buddhismens guds-, livs- og verdensopfattelse til Islams, kristendommens og eskimoisk religions ditto.