Engelsk c

Det er formålet med undervisningen, at du i faget engelsk opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at du kan orientere dig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at du opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer, og at din forståelse af egen kulturbaggrund dermed udvikles. Faget skaber grundlag for, at du kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser. Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle din sproglige, kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed og dermed dine generelle studiekompetencer.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner
 • læse engelske tekster forståeligt op
 • beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk
 • give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt emne
 • gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster og engelsksproget mediestof, herunder film
 • redegøre for det givne stofs placering i forhold til en større sammenhæng
 • formulere dine synspunkter og argumenter på engelsk
 • bruge faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • det engelske sprogs grundlæggende grammatik, retskrivning og tegnsætning
 • udtale og ordforråd
 • kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
 • det engelske sprog som globalt kommunikationssprog
 • forskellige typer nyere litterære og ikke-litterære tekster samt mediestof, herunder film
 • tekstanalytiske grundbegreber
 • væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.


Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Engelsk C er på 90 lektioner.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del af undervisningen er emnebaseret.
IT indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale tilknyttet et studeret emne. Du prøves i præsentation, samtale, tekstforståelse og perspektivering. Tekstmaterialet er på 1 til 2 sider.
Eksamen varer 25 minutter med 50 minutters forberedelsestid.

 

Engelsk B

Det er formålet med undervisningen, at du opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at du kan orientere dig og agere i en globaliseret verden. Det er derudover formålet, at du opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer, og at din forståelse af egen kulturbaggrund dermed udvikles. Faget skaber grundlag for, at du kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser. Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle dine sproglige, kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed og dermed dine generelle studiekompetencer.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
 • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
 • give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
 • kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film
 • analysere og fortolke litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film
 • perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
 • formulere egne synspunkter på engelsk med anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsstrategier
 • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • det engelske sprogs grammatik, retskrivning og tegnsætning
 • udtale, ordforråd og faste vendinger
 • kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
 • det engelske sprog som globalt kommunikationssprog
 • forskellige typer nyere litterære og ikke-litterære tekster samt mediestof, herunder film
 • tekstanalytiske begreber
 • væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.


Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Engelsk B er på 210 timer.

Arbejdet med faget organiseres fortrinsvis i emner. Der skal indgå mindst seks emner, som skal have udgangspunkt i fagets kernestof og i det supplerende stof.
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og IT indgår i undervisningen. Der vil ske en udvikling fra klasseundervisning mod mere selvstændige arbejdsformer.

Eksamen

Den skriftlige prøve
Grundlaget for den skriftlige prøve er et todelt centralt stillet opgavesæt. Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start.
Prøvens varighed er 5 timer. I den første time må computer og faglige hjælpemidler ikke benyttes.
Efter 1 time indsamles alle besvarelser af første del af opgavesættet, og herefter må du benytte alle hjælpemidler til besvarelse af anden del af opgavesættet.

Den mundtlige prøve
Med udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet materiale, der tematisk er tilknyttet et studeret emne, prøves i præsentation, samtale, tekstforståelse og perspektivering.
Prøvematerialet består af én eller flere tekster med et samlet omfang på fem til otte normalsider. Omfanget skal tage hensyn til materialets sværhedsgrad og sikre, at de faglige mål kan bedømmes. Mediemateriale i elektronisk form kan inddrages og erstatte trykt tekstmateriale i et omfang svarende til maksimalt 25% af de fem til otte normalsider, som udgør et prøvemateriale.