Samfundsfag C

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber for dermed at kvalificere egne standpunkter og handlemuligheder.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
 • undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre
 • undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser
 • undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
 • påvise i konkrete eksempler betydningen af EU og globale forhold for de politiske handlingsmuligheder
 • formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere informationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge
 • formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer
 • formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber

Kursets indhold

Kernestoffet indeholder fagområderne sociologi, politik og økonomi, og indeholder:

 • politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
 • demokrati og menneskerettigheder, herunder betydningen af retssystemet
 • politiske beslutninger i Danmark, herunder politiske deltagelsesmuligheder
 • identitetsdannelse og socialisation
 • sociale og kulturelle forskelle
 • økonomiske kredsløb og styringsinstrumenter
 • velfærd og fordeling
 • centrale samfundsfaglige informationskanaler

Undervisningen

Samfundsfag C er på 90 lektioner.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du skal i løbet af undervisningen gennemføre mindst et mindre projektarbejde, hvor du behandler en faglig problemstilling med brug af metoder fra faget. It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale på to til tre sider. I tilknytning til temaet stilles spørgsmål, der knytter sig til kernestoffets emner. 
Eksamen varer 24 minutter med 48 minutters forberedelsestid.

Samfundsfag B

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå

 • forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier

 • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

 • sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

 • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger

 • undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold

 • dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser

 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 • formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

 • anvende kvantitative og kvalitative metoder

 • skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer

 • formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer

Kursets indhold

Kernestoffet indeholder fagområderne sociologi, politik og økonomi samt metode, og indeholder:

 • identitetsdannelse og socialisation; massemedier og politisk meningsdannelse; social differentiering og kulturelle mønstre.

 • politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme; demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet og magtbegreber; forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU.

 • velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund; det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU; globaliseringens betydning for Danmark.

 • komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode.

Som fag medvirker samfundsfag på B-niveau til at give en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Faget giver begreber, metoder og teorier til brug for blandt andet empiriske undersøgelser. 
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Samfundsfag B er på 150 lektioner.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Der bruges generelt it i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. 
Den mundtlige prøve består af en synopsisprøve med 24 timers forberedelse. Synopsis skal udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, af 12-15 sider, der knytter sig til et kendt tema. 

Samfundsfag A

Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Samfundsfag A skal fremme kursisternes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere kursisterne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Kursisternes studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå

 • forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier

 • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

 • undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse

 • sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

 • undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold

 • forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring

 • forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 • skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier

 • formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller

Undervisningen

Samfundsfag A er på 150 lektioner

I undervisningen skal der anvendes afvekslende og kursistaktiverende arbejdsformer, således at kursisterne får muligheder for at undersøge, dokumentere, formidle og diskutere empiriske og teoretiske sammenhænge.

Der udarbejdes i det samlede forløb mindst to skriftlige projekter, hvoraf det ene skal være resultatet af en empirisk undersøgelse. 
De to projektrapporter, herunder baggrundsmateriale, er en del af grundlaget for den mundtlige prøve og skal indgå i undervisningsbeskrivelsen.
Der sker igennem det samlede forløb en udvikling frem mod mere selvstændiggørende og studieforberedende arbejdsformer, således at kursisterne selvstændigt kan opstille, undersøge og forklare faglige problemstillinger.
Udadvendte aktiviteter gennemføres i form af gæstelærere, virksomheds- og institutionsbesøg eller empiriske undersøgelser og sker i sammenhæng med konkrete projekter eller integreret i undervisningsforløb.
Det skriftlige arbejde planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag. 
Der arbejdes systematisk med forskellige opgavetyper med varieret materiale, herunder tekst- og talmateriale. Kursisterne skal ved brug af hjælpemidler kunne dokumentere faglige sammenhænge, ligesom eleverne selv skal kunne supplere det udleverede materiale.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve
Prøvens varighed er seks timer. Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringer. Efter én time udleveres bilagsmateriale. De resterende fem timer anvendes til at udforme en individuel besvarelse ved anvendelse af samfundsfaglig viden, begreber, teorier og metoder.

Den mundtlige prøve
Mundtlig prøve på grundlag af et prøvemateriale med et kendt tema og et ukendt bilagsmateriale. Et prøvemateriales tema er kendt af eksaminanderne, idet det er identisk med et forløbs tema.
Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. 
Der gives 24 timers forberedelsestid, til udarbejdelse af synopsis. 
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse af synopsen (ca. 10 minutter) og efterfølges af uddybende spørgsmål af eksaminator og en faglig dialog mellem eksaminand og eksaminator.