Modul 1: Bølger

 Formål:

 • at lære om og kunne anvende begreberne frekvens, bølgelængde, periode, bølgefart og amplitude til beskrivelse af bølger
 • at opnå forståelse af bølgers interferens
 • at lære om hvordan lyd kan beskrives som bølgebevægelse og hvordan lydens fart afhænger af temperaturen
 • at kende til decibelskalaen
 • at lære om fysikken bag musikinstrumenters virkemåde, herunder kunne redegøre for begreberne knude, bug, stående bølge og resonans
 • at lære om de forskellige dele af det elektromagnetiske spectrum, specielt bølgelængdeintervallet for den synlige del af spektret
 • at lære om hvordan lys afbøjes i en dobbeltspalte og i et optisk gitter, og foretage bergninger med gitterligningen

Modul 2: Elektricitet

Formål:

 • at kende definitionerne på elektrisk strøm og spændingsforskel
 • at vide hvordan strøm og spændingsforskel måles i elektriske kredsløb
 • at kende definitionen på resistans, samt Ohms lov
 • at kende og kunde argumentere for sammenhængen mellem effekt, strøm og spændingsforskel
 • at kunne foretage bergeninger af strøm, spændingsforskel, resistans og effekt i kredsløb
 • at kunne beregne resistans i hhv. serie- og parallelkobling
 • at lære om sammenhængen mellem resistans, længde og tværsnitsareal af en leder
 • at læe om hvordan resistansen af en leder afhænger af temperaturen
 • at kende til problemer ved transport af elektrisk energi, herunder fordele ved højspænding og forstå hvordan højspænding kan mindske tabet
 • kunne udføre grafiske afbildninger og finde tendenslinje med Excel.

Modul 3: Opdrift og Gasfysik

Formål:

 • at lære om begrebet tryk og specielt trykket af en væskesøjle
 • at lære om Archimedes´ lov for opdrift i gasser og væsker og kunde anvende den til beregninger af opdrift
 • at lære om sammenhængen (Boyles lov) mellem tryk og rumfang for en indespærret gas
 • at lære om Kelvinskalaen.
 • at lære om sammenhængen (Guy-Lussacs lov) mellem tryk og temperatur for en indespærret gas
 • at kende idealgasmodellen og kunne anvende modellen til at foretage beregninger af tryk, rumfang, temperatur og stofmængde for en gas.

Modul 4: Mekanik

 Formål:

 • at lære om begreberne sted, hastighed og acceleration og deres indbyrdes sammenhæng
 • at lære om og kunde anvende bevægelsesligningerne for jævn bevægelse.
 • at lære om og kunde anvende bevægelsesligningerne for bevægelse med konstant acceleration
 • at lære om Galilies faldlov
 • at lære om kraftbegrebet, og kræfternes parallelogram
 • at lære om Newtons love og gravitationsloven
 • at få kendskab til tyngdekraft, gnidningskraft og luftmodstand
 • at lære om potentiel energi, kinetisk energi og mekanisk energi.

Modul 5: Atomfysik

  Formål:

 • at lære om hvilke partikler atomer består af, og hvordan de er opbygget
 • at lære om begreberne ionbindinger, molekyler og metalbindinger
 • at lære om forskelligheder mellem fastes stoffer, væsker og gasser fra atomart synspunkt
 • at opnå kendskab til begrebet kinetisk molekylteori - herunder formler for molekylers gennemsnitlige kinetiske energi
 • at lære om Borhs kvantemodel for atomer og skalmodellen
 • at lære om formlen for energier i brintatomet og Rydbergformlen
 • at lære om emissions- og absorptionsspektre, og kunne foretage beregninger på bølgelængder og energier ved atomare overgange
 • at lære om røntgenstråling og hvordan den frembringes
 • at lære om partikel/bølge-dualitet for lys og atomare partikler.

Modul 6: Kernefysik

Formål:

 • at lære om reaktionsligningerne for alfa-, betaplus- og betaminus- og gammahenfald samt K-indfangning
 • at kende bevarelseslove til afstemning af kernereaktioner
 • at lære om henfaldslove, og kunne bruge den til beregninger
 • at lære om begrebet aktivitet og sammenhængen med henfaldsloven
 • at lære om begreberne halveringstid og henfaldskonstant
 • at kende atommasseenheden u
 • at lære om den eksponentielle model for svækkelse af stråling
 • at lære om afstandskvadratloven
 • at lære om begreberne massedefekt og Q-værdien for en kerneproces
 • at lære om begreberne fission og fusion

Modul 7: Kosmologi

 Formål:

 • at lære om Wiens forskydningslov og Stefans lov for stjerners udstråling
 • at lære om fusionsprocesser i stjerners indre, specielt proton-proton kæden
 • at få kendskab til supernovaer, herunder hovrdan tunge isotoper dannes ved supernovaeksplosioner
 • at få kendskab til kvarkmodellen
 • at lære om Big Bang modellen og de søjler modellen hviler på. Specielt skal du have viden om
 • Hubbles lov og dens sammenhæng med den kosmologiske rødforskydning
 • Baggrundsstrålingen
 • Urstoffets sammensætning.

Modul 8: Eksamenstræning

 Formål

 • at repetere pensum ved at arbejde med skriftlige temaer.
 • at øve mundtlig fremstilling af fysikfagligt stof.
 • Der er ingen afleveringsopgaver forbundet med modulet. Til eksamensseminaret skal I høre om, hvordan eksamen foregår og min erfaring fortæller mig, at I sikkert har en masse praktiske spørgsmål, som jeg vil forsøge at svare på.
 • I skal også forberede et af eksamensspørgsmålene, og fremlægge det for de andre. Dette vil give jer rigtigt god træning i selv at fremlægge, og det vil være en god gennemgang af fagets pensum.