Geografi 0-C

I geografi C beskæftiger vi os med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv. Vi vil lære om befolkningsforhold, betydningen af naturresurser for vores levevilkår, naturkredsløb, vejr og klima. Vi vil også blive introduceret til og lære hvordan man indsamler og bruger geofaglige data.

Du stifter i undervisningen bekendtskab med faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og lærer at opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang. I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

Vær opmærksom på at der er 4 obligatoriske forsøgsgange og dertil hørende afleveringer af rapporter i faget, hvor du lærer at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater. Forsøgsgangene foregår på HF & VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde om aftenen.

 

Modul 1: Befolknings- og Erhvervsudviklingen i en globaliseret verden

Her vil du få indsigt i globalisering, befolkningsudviklingen på global og nationalt niveau, befolkningspolitikker, erhvervsudvikling, byudvikling og urbanisering.

Modul 2: Vand og miljø

I dette modul vil du lærer om vandets kredsløb, nedbørsformer, grundvandsdannelse, gældende krav til vores drikkevand, vandets behandling på vandværkerne, vandforurening, vandbesparende tiltag, håndterings af spildevand og hvordan befolkningen/mennesker påvirkes af de enkelte problemstillinger.

Modul 3: Vejr og klima

Her vil du blive introduceret til de centrale processer der danner og påvirker vores klima og vejret. Hvad får luft og vand til at bevæge sig i atmosfæren, hvilke faktorer bestemmer og påvirker et områdes klima og nedbør. Du vil også beskæftige dig med de globale klimaændringer, og lære hvilke processer gør at temperaturen stiger mere og mere. Derudover vil du også lærer om de centrale konsekvenser, som temperaturændringer har for vores og andres liv og levevilkår.

Modul 4: Energi

Modulet handler om hvor vores energi kommer fra. Hvordan vi producere varme og elektricitet, hvordan olie og gas bliver dannet og hvordan udnytter vi dem, forureningsproblematikker, CO2 udledning, karbonkredsløb, vedvarende energikilder samt deres fordele og ulemper. Du vil også få indsigt i Parisaftalen, dens fordele og ulemper, Danmarks energipolitik og energibesparende tiltag, mm.

Modul 5: Jordens dynamik

I denne modul vil du undersøge jordens opbygning, den geologiske cyklus, hvordan bjergarter dannes, pladetektonik, hvorfor er der vulkaner og jordskælv og hvordan påvirker de vores levevilkår.

Modul 6: Repetition og eksamensforberedelse

Dette sidste modul består bl.a. af 5 quizzer, der har til formål at repetere kursets indhold og forberede dig til eksamen.