Kemi er et eksperimentelt fag og der afholdes laboratoriedage. Disse er obligatoriske.

Det afholdes typisk om aftenen, og det foregår på HF & VUC Roskildes Roskilde afdeling, Læderstræde 4, 4000 Roskilde.

Man skal i små grupper udføre 10 kemiøvelser og efterfølgende skrive og aflevererapporter over øvelserne. Rapporterne skal rettes og godkendes af kemilærerne på kurset. Husk at afsætte tid til dette arbejde.

Laboratoriedagene bliver afholdt henover året.

 

Modul 1: Kemi C repetition og Reaktionshastighed

I dette første modul til kemi B er det vigtig du repeterer din kemi C viden.

Du skal repetere begreber, så du kan kende forskel på salte (ionforbindelser) og stoffer, der består af molekyler. Der er nogle opgaver, hvor du får mulighed for at repetere mængdeberegningsformlerne.

Derudover skal du beskæftige dig med begrebet reaktionshastighed.

Modul 2: Ligevægt

Kemisk ligevægt er et vigtigt begreb i kemi.

Du får brug for at kunne beregne og vurdere størrelsen af en brøk.

Her møder du begreberne ligevægtskonstant og ligevægtsbrøk.

Du vil kunne vurdere reaktionen, når der sker indgreb i en kemisk ligevægt.

Modul 3: Syre og base

Indhold:

 • Definitionen på en stærk og en svag syre eller base
 • Ligevægtsudtryk for svage syrer og baser
 • Syrestyrkekonstanten KS og basestyrkekonstanten KB
 • Syreeksponenten pKS og baseeksponenten pKB
 • Korresponderende syre/base par
 • Begrebet amfolyt
 • Beregne pH og pOH for stærke og svage syrer og baser
 • Syre/base titrering for monovalente syrer (stærk og svag syre) og polyvalente syrer
 • Begrebet dissociationsgrad 

Modul 4: Redoxreaktioner

Indhold:

 • Definition på en redoxreaktion
 • Beregne oxidationstal (OT) for et grundstof i et kemisk stof
 • Afstemme redoxreaktioner
 • Begrebet korrosion
 • Spændingsrækkens betydning

Modul 5: Organisk kemi

Organisk kemi er carbonstoffernes kemi.

I modulet indgår stofgrupperne:

 • Carbonhydrider, alkaner, alkener og alkyner
 • Ligekædede og forgrenede.
 • Aromatiske carbonhydrider
 • Alkoholer og deres oxidation
 • Phenoler
 • Ethere
 • Oxoforbindelserne aldehyder og ketoner
 • Carboxylsyrer
 • Estere

 

Analysemetoder, der kan anvendes til at bestemme de funktionelle grupper i organiske stoffer: Tollens reagens, Fehlings prøve og prøven for carbonylgruppen med 2,4-dinitrophenyhydrazin.

 • Begreberne Funktionelle grupper
 • Begrebet isomeri uddybes i modul 6
 • Betydningen af molekylernes struktur på de fysiske egenskaber.

herunder indgår lidt om de intermolekylære bindinger, som uddybes i modul 6.

Modul 6: Kemiske bindinger og isomeri

Alt om kemiske bindinger:

Der er bindinger mellem atomer/ioner:

 • den kovalente binding eller elektronparbindingen.
 • ionbindingen mellem ioner.
 • metalbindingen mellem metalatomer
 • kompleksbindingen mellem metalion og ligander.
 • Så er der de intermolekylære bindinger:
 • dipol-dipol bindinger
 • Ion-dipolbindinger, der findes, når salte opløses i vand
 • Londonkræfter/londonbindinger mellem upolære molekyler
 • Hydrogenbindingen

Alt dette har betydning for stoffernes fysiske egenskaber som

smeltepunkt og kogepunkt,

viskositet og opløselighed.

Modul 7: Aminosyrer og proteiner

 • Aminosyren og dens kemiske egenskaber
 • Peptidet
 • Elementer i proteinets struktur
 • Primære struktur:
 • Aminosyrerækkefølgen
 • Sekundære struktur
 • Svovlbroer
 • Hydrogenbindinger
 • Helix og foldebladstruktur
 • Tertiære og kvarternære struktur
 • Proteiners funktion især som enzym

Modul 8: Repetition

Her vil emnerne blive repeteret inden eksamen, og der skal laves et lille projekt.