Psykologi 0-C

 Det består af 6 moduler. Nedenfor kan du se indholdet af de forskellige moduler. 

Modul 1: Socialpsykologi

I dette modul skal du lære om:

 • Hvordan mennesker og de sociale miljøer og grupper gensidigt påvirker hinanden
 • Den eksperimentelle socialpsykologi

Modul 2: Udviklingspsykologi

I dette modul skal du beskæftige dig med barnets udvikling, tilknytningen mellem barn og forældre, omsorgssvigt, barnets sårbarhed og resiliens.

Du får kendskab til:

 • Mahlers objektrelationsteori
 • Sterns teori om selvets dannelse
 • Bowlby's tilknytningsteori
 • De fire former for omsorgssvigt
 • Teorier om barnets sårbarhed og resiliens
 • Hvordan du analyserer cases ud fra ovenstående teorier ved hjælp af konkrete case-eksempler.

Modul 3: Identitet og ungdom

Du får kendskab til og kan skelne mellem:

 • Eriksons psykosociale teori
 • Giddens teori om forholdet mellem de samfundsmæssige strukturer og personlig stabilitet/ustabilitet
 • Hvordan identitet og social konstruktion hænger sammen
 • Hvorfor identiteten i dag skal tilkæmpes, opbygges og konstrueres

Modul 4: Kognition

I dette modul skal du lære om kognition - om kognitiv udvikling, opmærksomhed, perception og hukommelse.

Du skal tilegne dig viden om:

 • Piagets kognitive udviklingsteori
 • Opmærksomhed, perception og hukommelse og anvende din viden i forbindelse med undersøgelser og cases
 • Intelligens - former for intelligens, tests og forskning
 • Adfærdspsykologi

Modul 5: Stress, krise og copingstrategier

 I dette modul vil du lære om:

 • Stressens biologi, opståen, årsager samt copingstrategier
 • Cullbergs krise-teori
 • Posttraumatisk stressforstyrrelse PTSD
 • Hjælpemuligheder i forbindelse med kriser.

Modul 6: Eksamenstræning

I dette modul skal du lave en mundtlig præsentation, og aflevere den som lydfil. 

Du besvare en eksamensopgave. Opgaven er udarbejdet så den til forveksling ligner et eksamensspørgsmål du kunne trække til psykologieksamen. 

 I dette modul skal du demonstrere om du kan:

 • Beskrive den givne problemstilling psykologifagligt
 • Analysere ved hjælp af psykologisk teori og metode
 • Perspektivere psykologiske problemstillinger
 • Strukturere og formidle psykologisk viden med brug af et fagligt begrebsapparat