Psykologi C-B

 Der er 8 moduler i psykologi B-niveau. Nedenfor er indholdet i de forskellige moduler beskrevet.

Modul 1: Psykologiske retninger

I dette modul skal du lære om psykologiens forskellige teoretiske retninger og metoder.

Du skal gennemgå menneskets udvikling i et livslangt perspektiv og betydningen af arv, miljø og kultur. samt om selv'et, identitet og personlighed.

Modul 2: Udviklingspsykologi - omsorgssvigt, resiliens og mønsterbrud

Modulet bygger videre på modul 1. Modulet fokuserer særligt på omsorgssvigt, negativ social arv og mønsterbrud.

Udviklingspsykologien og sociologien beskæftiger sig særlig meget med disse emner. Forskerne er i nyere tid begyndt at sætte spørgsmålstegn ved begrebet social arv, da de mener, at det er misvisende og stigmatiserende.

 • Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø, og kultur
 • Omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed versus resiliens
 • Selv'et, identitet og personlighed.

Modul 3: Socialpsykologi, kulturpsykologi, kommunikation

Det overordnede emne for dette modul er mennesket i gruppen og omfatter her socialpsykologi, kulturpsykologi og kommunikation. Socialpsykologien er et meget bredt område. Oprindeligt er det en blanding af psykologi og sociologi - altså en blanding af studiet af individet på den ene side og studiet af samfundet på den anden. Socialpsykologien beskæftiger sig med, hvordan mennesker og de sociale miljøer og grupper, som de tilhører, gensidigt påvirker hinanden. I den forbindelse er også kultur og kommunikation væsentlige faktorer.

 • Gruppepsykologiske processer
 • Social indflydelse
 • Interpersonel kommunikation>
 • Social kognition - herunder stereotyper og fordomme
 • Kulturpsykologi

Modul 4: Psykologiske metoder

 Bag de psykologiske teorier ligger videnskabsteorien og dermed også nogle ideer om, hvad psykologien skal beskæftige sig med - hvad dens genstandsfelt skal være - og hvordan man som forsker skal undersøge menneskets adfærd og/eller følelser og tanker.

Centralt i psykologi B' s læreplan står kendskabet til psykologi som videnskab og dermed også til fagets forskningsmetoder.

Det betyder, at du:

 • Skal have kendskab til fagets forskningsmetoder
 • Kan diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning
 • Er i stand til at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
 • Forstår, hvordan viden bliver til inden for psykologi
 • Skal designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder:
 • Kan præsentere og forholde dig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat

Modul 5: Kognition og læring

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets tænkning og erkendelse - herunder perception, hukommelse, læring, problemløsning og sprog. Denne gren af psykologien har i flere år været den dominerende i USA, hvorimod den har været lidt længere tid om at slå igennem herhjemme og i Europa generelt. I dag står kognitionspsykologien og ikke mindst den kognitive terapi dog efterhånden temmelig stærkt.

Måske har du haft en del kognitionspsykologi tidligere, måske lidt mindre. Modulet er derfor opbygget sådan at alle kan være med. Det er dog en god ide at repetere neuropsykologien og Piagets teori om den kognitive udvikling.

 • Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse
 • Perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen.

Modul 6: Arbejde og stress

Arbejdet er vel nok den væsentligste identitetsgiver i samfundet, som det ser ud i dag.

Arbejdspsykologiens hovedområde er sammenhængen mellem arbejde og personlighed. Inden for de forskellige arbejdspsykologiske retninger har der været forskel på, om hovedinteressen har været mennesket eller arbejdet. Arbejdspsykologien kan således have fokus på, hvordan arbejdet organiseres og effektiviseres, eller hvordan mennesket trives med arbejdet.

I takt med - at arbejdet er blevet så væsentlig for identiteten, at karrieren og karrierevalget står så centralt i det enkelte menneskes liv og det, at der til stadighed udvikles nye organisationsformer - er der sket en markant øgning af stress-niveauet i den danske befolkning. Fænomenet stress har naturligvis også arbejdspsykologernes interesse.

 • Individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping.

Modul 7: Psykiske lidelser - angst, depression og kognitiv terapi

Der er forskellige forklaringer på, hvorfor man udvikler depression og angst, så det kan være en god ide at repetere de psykologiske teorier (se modul 1) i forbindelse med dette modul. 

 • Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø, og kultur
 • Omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed versus resiliens
 • Selv, identitet og personlighed
 • Individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping
 • Perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen.

Modul 8: Eksamenstræning

Dette modul handler om at blive klar til eksamen. Du skal nu i gang med at repetere stoffet, som du har arbejdet med i de foregående moduler, samt øve dig i synopsisskrivning en sidste gang.