Religion 0-C

I religionsfaget arbejder vi med verdens religioner, med menneskers måde at være religiøse på og med religionernes betydning for mennesker og samfund. Det gælder både historisk og nutidigt. Faget er ikke-konfessionelt. Det betyder, at religion på en videnskabelig måde ses som et kulturelt fænomen, der har afgørende betydning for menneskers selvforståelse og identitetsdannelse. Fagets materiale er dokumentarisk og består især af religiøse tekster, men der arbejdes også med billeder og eksempler på handlinger. Derfor er det nødvendigt med nogle faglige værktøjer, der sætter os i stand til at analysere og forstå disse religiøse udtryk. I faget religion skal I derfor både opnå en større viden om de religioner, I studerer, men I skal også lære at anvende religionsfaglige begreber og metoder. Det er en vigtig del af fagets identitet, at man kan forholde sig fagligt og neutralt til de forskellige religioner – uanset om man selv er religiøs eller ej.

 

Modul 1: Religionsfagets begreber og metoder

Når du er færdig med modulet, skal du:

 • Kunne forklare centrale religionsfaglige begreber: religion, privilegeret talesituation, myte, apokalyptik, eskatologi, ritual, urtid og overgangsritual
 • Have kendskab til religionsfaglig metode 
 • Kunne lave en religionsfaglig billedanalyse
 • Have en forståelse for en religionsfaglig tekstanalyse 
 • Kende forskel på de tre taksonomiske niveauer: Redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
 • Kunne skelne mellem en indefra-synsvinkel og en udefra-synsvinkel
 • Have en forståelse for, hvordan vi kan arbejde med fænomenet ”religion” på en videnskabelig måde

Modul 2: De oprindelige folk

Når du er færdig med modulet, skal du have kendskab til:

 • Særlige kendetegn ved oprindelige folks/naturfolks religion
 • De religionsfaglige begreber: animisme, totem, mana, tabu, myte, ritual og shamanisme. Desuden skal du kunne anvende begreberne i praksis på religionstekster
 • De vigtigste elementer i eskimoisk religion herunder: Eskimoernes verdensbillede, myter og ritualer
 • En række religionsfaglige problemstillinger, der er forbundet med studiet af de oprindelige folks religioner, herunder:
  • Problemer med kategorisering og systematisering af de oprindelige folks religioner og verdensbillede
  • Primitivisme og evolutionisme og den moderne afvisning af disse forskningstraditioners hierarkisering af religioner og kulturer

Modul 3: Kristendom - del 1

Når du er færdig med modul 3, skal du:

 • Kende til historiske og religionshistoriske forudsætninger for kristendommens opståen
 • Kunne redegøre for den grundfortælling eller grundmyte, som kristne trosretninger bygger på
 • Have kendskab til den kristne bibel og forholdet mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente
 • Kunne redegøre for centrale sider af kristendommens tro og lære

Modul 4: Kristendom – del 2

 Når du er færdig med modulet, skal du have kendskab til:

 • Hvordan udviklingen i samfundet har præget kristendomsforståelsen i perioden fra 19.-21. århundrede
 • Hvordan de mere moderne kristendomsopfattelser påvirker synet på læren om frelse
 • Folkekirken i Danmark
 • Forholdet mellem lov og kristen etik
 • Kristne ritualer

Modul 5 – Islam

Når du er færdig med modul 5, skal du kunne:

 • Redegøre for islams historiske tilblivelse
 • Forstå at islam, ligesom andre religioner, er en heterogen størrelse, dvs. at der er mange forskellige måder at fortolke og praktisere islam på
 • Have kendskab til grundlæggende begreber inden for islam som De fem søjler, Koranen, Hadith og sharia
 • Have kendskab til centrale sider af islamisk tro og praksis

Modul 6: Buddhisme

Når du er færdig med modulet, skal du:

 • Have kendskab til buddhismens tilblivelseshistorie
 • Kunne redegøre for centrale begreber inden for buddhismen såsom dharma, karma, maya, samsara, nirvana, brahman, buddha, arhat, bodhisattva, skandha og dukha 
 • Have et kendskab til grundlæggende tekster, herunder Buddha-legenden og Benares-talen 
 • Kunne forstå, forklare og diskutere buddhismens verdensbillede og livshjulet 
 • Kunne perspektivere centrale buddhistiske elementer - begreber om Buddha, menneskesyn, livs- og verdensopfattelse - til tilsvarende elementer i islam, kristendom og naturfolks livsanskuelse