Samfundsfag 0-C

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber for dermed at kvalificere egne standpunkter og handlemuligheder.

Der er 6 moduler, og nedenfor kan du se indholdet i de respektive moduler.

Modul 1: Sociologi - identitetsdannelse og socialisering

Du vil i løbet af dette modul opnå forståelse af samspillet mellem individ og samfund set fra det enkelte individ (identitetsdannelsen) og samfundet (socialisering). Identitetsdannelse omfatter socialisering med fokus på det enkelte individ. Dvs. en undersøgelse af de elementer, der bidrager til dannelsen af individets selvopfattelse. I arbejdet med stofområdet vil indgå hvilke faktorer, der påvirker identitetsdannelsen: Familien, institutioner, venner, uddannelse, arbejde, køn mm.

Sociologiske begreber vil bl.a. være: Normer, roller, rollekonflikter, social kontrol, anerkendelse og dobbeltsocialisering. 

Modul 2: Sociologi: Ulighed og social arv - Køn og ligestilling

I dette modul vil du arbejde med sociale forskelle med inddragelse af forskellige klassifikationer og begreberne ulighed, social arv, social mobilitet, habitus samt økonomisk, kulturel og social kapital. De kulturelle forskelle beskriver værdier og normer i forskellige grupperinger.

Du vil kunne anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer. Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre

Modul 3: Ideologier og partier

Området dækker de danske politiske partier, herunder det ideologiske grundlag, væsentlige elementer i principprogram og politikker på udvalgte områder, således at partierne kan sammenlignes og placeres i forhold til hinanden.

Du vil lære hovedtrækkene i de tre klassiske politiske ideologier (liberalisme, konservatisme og socialisme), herunder menneskesyn og holdninger til lighed/frihed og marked/stat/civilsamfund. Desuden indgår blandingsformer som fx socialliberalisme og socialdemokratisme samt andre relevante ideologier.

Modul 4: Politiske beslutninger og Politisk deltagelse

Du vil i modul 4 opnå kendskab til magtens tredeling, princippet om parlemenatrisme og viden om hvordan Folketinget er sammensat samt hvordan lovene i Danmark vedtages. Derudover vil du få kendskab til, hvilke muligheder der er, for at deltage i det politiske liv og hvilke rettigheder og pligter vi har som borgere i Danmark.

Modul 5: Velfærdsstaten - velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund

Begreber for velfærdsmodeller (universel, selektiv og residual) og de velfærdsprincipper, der gælder for staten, markedet og det civile samfund (frivillighed), indgår, og hvordan principperne kommer til udtryk ved løsningen af konkrete velfærdsopgaver. Du vil lære begreber for ændringer i samspillet mellem staten, markedet og det civile samfund, fx brugerbetaling, udlicitering, privatisering, forsikringsordninger og valgfrihed.

Modul 6: Økonomi

 Fokus i denne modulopgave er på mål og prioriteringer i den økonomiske politik. Det er en pointe, at mål og prioriteringer afhænger af både den økonomiske situation og af holdninger og ideologi. Du vil du opnå kendskab til forskellige former for økonomisk politik samt få en god forståelse for det økonomiske kredsløb og økonomiske konjunkturer.