Samfundsfag C-B

 Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

 

Modul 1: Sociologi - identitetsdannelse og socialisation

Eleverne opnår forståelse af samspillet mellem individ og samfund set fra det enkelte individ (identitetsdannelsen) og samfundet (socialisering), herunder betydningen af socialisering som integrationsskabende proces. Identitetsdannelse omfatter socialisering med fokus på det enkelte individ. Dvs. en undersøgelse af de elementer, der bidrager til dannelsen af individets selvopfattelse. I arbejdet med stofområdet vil indgå hvilke faktorer, der påvirker identitetsdannelsen: Familien, institutioner, venner, medier, uddannelse, arbejde, køn m.v., men også hvordan forskellige processer (fx forbrug og anerkendelse) kan påvirke identitetsdannelsen. Sociologiske begreber vil bl.a. være: Normer, roller, rollekonflikter, kontrol og dobbeltsocialisering.

 

Modul 2: Sociologi – senmoderne samfund

I dette modul skal du beskæftige dig med identitetsdannelse og socialisering. Dette ses i et historisk og teoretisk perspektiv, herunder konsekvenserne af individualisering, aftraditionalisering, refleksivitet, opsplitning af tid og rum, ontologisk usikkerhed m.v.

 Det er vigtigt, at du opnår kendskab til teoretikerne Anthony Giddens, Ulrich Beck og Zygmunt Bauman og for en forståelse af det senmoderne samfund.

 

Modul 3: Identitetsdannelse og kulturelle møder

 I dette modul vil du beskæftige dig med; social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark. De kulturelle mønstre beskriver værdier og normer i forskellige grupperinger. Begreber som kultur, integration, etnicitet/nationalitet.

 

Modul 4: Medier og Politik

 

I dette modul vil du beskæftige dig med politisk meningsdannelse og medier, herunder mediernes betydning i den politiske beslutningsproces (dagsordensættende funktion). Derudover virkningen af medier (effektteorier) og hvordan det politiske system og politikerne anvender medierne til at fremme bestemte budskaber (spin) i en bestemt ramme (framing).

 

Modul 5: Partiadfærd og vælgeradfærd

Du vil i dette modul blive præsenteret for en række modeller som du skal redegøre for og senere anvende i analyser. Desuden skal du analysere udvalgte danske partiers adfærd når det kommer til regeringsdannelse og diskutere hvor meget partierne i dag ligner hinanden. Du skal ligeledes opnå kendskab til en række teorier om vælgeradfærd og anvende dem i en analyse af Folketingsvalget 2015.

  

Modul 6: Politiske systemer og EU

Dette modul vil omhandle politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i EU. Omkring det politiske system i EU vil du få kendskab til de centrale aktører (Parlament, Ministerråd, Kommission m.v.), og hvordan de spiller sammen i EU-beslutningsprocessen. Heri indgår desuden forholdet mellem det det nationale og overnationale (føderale) niveau.

 

 Modul 7: Velfærdssamfundet

Modul 7 omhandler Velfærdssamfundet. Du skal opnå kendskab til forskellige velfærdsmodeller herunder den danske model og dens udfordringer. Du lærer begreber for ændringer i samspillet mellem staten, markedet og det civile samfund, fx brugerbetaling, udlicitering, privatisering, forsikringsordninger og valgfrihed.

 

Modul 8: Økonomi

Modulopgave 8 omhandler Økonomi. Du vil opnå kendskab til det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt. Derudover vil du ligeledes beskæftige dig med økonomiske politikker (finanspolitik, pengepolitik, strukturpolitik).