Biologi C

Formålet med biologiundervisningen er at stimulere din interesse for biologiske spørgsmål og at bidrage til hf-uddannelsens overordnede målsætning om faglig indsigt, studiekompetence og almendannelse.

Du vil opnå indsigt i væsentlige biologiske sammenhænge med tilknytning til sundhed, miljø og bioteknologi.
Du vil opnå at have erfaring med systematisk at indsamle, behandle og formidle biologisk information, og du skal udvikle evne til at forholde dig kritisk og konstruktivt til biologisk forskning og dens anvendelse.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet
 • foretage systematiske observationer og indsamle data såvel i laboratoriet som i naturen
 • udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed
 • opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter
 • identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg
 • analysere figurer og data og sætte dem i forhold til relevante forklaringsmodeller
 • bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde
 • udtrykke dig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante faglige begreber
 • diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med biologisk indhold

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder dna’s opbygning og funktion
 • cellers struktur og funktion og evolution samt udvalgte cellulære processer
 • almene genetiske begreber og sammenhænge herunder samspillet mellem arv og miljø
 • den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi
 • udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng
 • udvalgte økologiske processer og deres betydning

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Biologi C er på 90 lektioner.
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. projektarbejde, og en del af undervisningen foregår som eksperimentelt arbejde. I løbet af kurset skal du udarbejde et antal rapporter og/eller projektprodukter. En eller flere rapporter kan afløses af andre produktformer. IT indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med blandt andet databehandling i regneark, informationssøgning og skriftlig fremstilling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave.
Opgaverne indeholder en overskrift og præciserende underspørgsmål samt bilagsmateriale. Prøven tager udgangspunkt i din præsentation og fremlæggelse af opgaven suppleret med uddybende spørgsmål fra din lærer.

Eksamen varer 24 minutter med 24 minutters forberedelsestid. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne senest 5 arbejdsdage før prøven

Biologi B

Formålet med undervisningen er, at du får biologisk indsigt og udvikler ansvarlighed for dig selv og for andre levende organismer.

Biologiundervisningens almendannende mål tilgodeses, ved at du opnår faglig baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse samt indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorers betydning for helbredet. Desuden opnår du faglig baggrund for at forholde dig til biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.
Målene i biologi B nås gennem faglig fordybelse, din erfaring med kritisk informations- og litteratursøgning samt planlægning og udførelse af eksperimentelt laboratorie- og feltarbejde.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge
 • gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
 • analysere og vurdere artikler med biologisk indhold
 • opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
 • formulere dig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner, herunder inddrage etiske/holdningsmæssige forhold

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion
 • opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer
 • kulhydraternes intermediære stofskifte
 • udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
 • menneskets immunforsvar, herunder vaccination
 • enzymers opbygning og funktion
 • genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntesen
 • eksempler på anvendt bioteknologi
 • nedarvningsmønstre belyst ved eksempler fra planter, dyr og mennesker
 • evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
 • populationsbiologi
 • respiration, fotosyntese og gæring
 • økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • succession, energistrømme og stofkredsløb i udvalgte økosystemer, herunder C- og N-kredsløb
 • økotoksikologi
 • eksempler på undersøgelses- og analysemetoder indenfor områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immunologi og økologi

Integreret i kernestoffet er naturvidenskabelig metode med vægt på biologisk metodik. Der inddrages endvidere supplerende stof i undervisningen, blandt andet biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge, biologi som videnskabsfag og bioetiske problemstillinger.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Biologi B er på 150 lektioner.

5 lektioner om ugen for helårshold.
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Der vil være projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. It er integreret i undervisningen og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.
Hvor biologi B indgår i en studieretning, vil undervisningen i beslægtede temaer i studieretningsfagene blive samordnet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.
Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der udleveres dagen før prøven. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne senest 5 arbejdsdage før prøven
Du får minimum 24 timers forberedelse. I den tid skal du lave en synopsis til brug ved selve eksamen, der varer 30 minutter.