Dansk C

Danskfaget hjælper til at lære at formidle både mundtligt og skriftligt, samt forstå og fortolke tekster. Undervisningen har således et praksis- og anvendelsesorienteret fokus, der har til formål at styrke din evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene og forstå deres indhold og nuancer. Beherskelsen af et sikkert sprogligt udtryk, mundtligt såvel som skriftligt, fremmer dine muligheder for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, globalt orienteret samfund.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • udtrykke dig præcist og nuanceret såvel mundtligt som skriftligt
 • skrive korrekt med anvendelse af grammatikkens og stilistikkens basale grundbegreber
 • anvende centrale mundtlige fremstillingsformer, herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt
 • anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder rapportere, redegøre og diskutere) med formidlingsbevidsthed
 • analysere og forholde dig kritisk til trykte og digitale tekster med blik for teksternes kommunikative betydning
 • analysere og fortolke litterære tekster
 • at blive bevidst om hvordan du formidler på dansk.

Kursets indhold

Til kernestoffet hører en vifte af dansksprogede tekster. Teksterne udvælges, så der sikres en genremæssig spredning, hvor både litterære og ikke-litterære tekster indgår. Både trykte og digitale tekster vil være repræsenteret.
I arbejdet med teksterne vil du arbejde med at fortolke og formidle tekst.

Følgende analyseredskaber præsenteres og anvendes i forløbene:

 • grammatik og stilistik
 • argumentationsanalyse
 • retorisk analyse
 • kommunikationsanalyse.

Undervisningen

Dansk C er på 90 lektioner.

Det skriftlige arbejde spænder fra mindre skriveøvelser, til større opgaver, hvor du i en sammenhængende og formidlingsbevidst fremstilling forholder dig til en tekst og/eller et emne.
Der lægges vægt på faglig vejledning i skrivefasen.
Det mundtlige arbejde fokuserer på
autentiske kommunikationssituationer.
Du præsenteres for teknikker og redskaber til forberedelse og afvikling af mundtlige fremstillinger.

Eksamen

Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Den skriftlige del af prøven
Opgaven udformes af din underviser. Opgaven udleveres til dig senest to uger før den mundtlige prøve. Du har 24 timer til den skriftlig besvarelse af et omfang svarende til tre til fire sider.
Til opgaven hører et tekstmateriale på maksimalt otte normalsider eller maksimalt 10 minutters afspillet tekst samt instrukser om, hvordan du skal arbejde med materialet. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men dele af materialet skal være ukendt tekstmateriale.

Før den mundtlige del af prøven sender skolen din skriftlige besvarelse til censor. Eksaminator og censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, på baggrund af oplæg fra eksaminator, hvilke problemstillinger du skal uddybe.

Den mundtlige del af prøven
Eksaminationstiden er 20 minutter pr. eksaminand. Der er ingen forberedelsestid.
Du indleder med et mundtligt oplæg på 10 minutter om produktet ved den skriftlige del af prøven. Eksaminationen former sig videre som en faglig samtale om det skriftlige produkt med anvendelse af kernestoffets analyseredskaber. I samtalen perspektiveres til det læste stof.

 

Dansk A

Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål.
I et praksis- og anvendelsesorienteret arbejde med fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier, skærpes din kritisk-analytiske sans for at afdække teksternes betydning. Dermed bidrager faget til både at udvide din dannelseshorisont og at styrke din evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene og forstå deres indhold og nuancer. Kritisk-analytisk sans og beherskelsen af et sikkert sprogligt udtryk fremmer dine muligheder for at orientere dig og handle i et moderne, demokratisk, globalt orienteret samfund.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • udtrykke dig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt
 • beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed
 • benytte forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng, herunder kunne læse op, fortælle, referere, redegøre, holde oplæg samt kunne indgå i dialog, diskussion og debat
 • dokumentere indblik i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne bruge grammatikkens grundlæggende terminologi
 • dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære og ikke-litterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser
 • demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
 • aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation

Kursets indhold

Kernestoffet er det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde. De tre stofområder indgår i et tæt samspil i undervisningen.

Det sproglige stofområde består af en fordybelse i fagets mundtlige og skriftlige genrer med særligt fokus på konkret praktisk anvendelse.
Inden for det litterære stofområde skal du læse en række tekster fra udvalgte perioder i de sidste 1000 års litteratur. Tre af værkerne læses individuelt i tilknytning til et fagligt forløb.
Inden for det mediemæssige stofområde skal du arbejde med et genremæssigt varieret udsnit af udtryksformer i såvel trykte som elektroniske medier, herunder: nyhedsgenrer, reklamer, fiktion og dokumentar, billeder, kommunikation og pragmatik.
I forbindelse med et eller flere af de tre stofområder skal du arbejde med svenske og norske tekster.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Dansk A er på 288 lektioner.

Veksler mellem mange forskellige arbejdsformer:
Lærerstyret undervisning, lærerforedrag, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

Det skriftlige arbejde omfatter mindre skriveøvelser og større genredefinerede opgaver. Det mundtlige arbejde omfatter forskellige mundtlige genrer, som bruges i forbindelse med formidling i forskellige kommunikationssituationer.
IT indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 6 timer. Du vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et tekst-/billedmateriale. Ved prøven skal du på baggrund af
et tekstmateriale komme med et konkret forslag til en formidling af et danskfagligt emne til en udpeget modtagergruppe.

Den mundtlige prøve varer 30 minutter med 60 minutters forberedelsestid.
Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde.