Engelsk c

Det er formålet med undervisningen, at du i faget engelsk opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at du kan orientere dig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at du opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer, og at din forståelse af egen kulturbaggrund dermed udvikles. Faget skaber grundlag for, at du kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser. Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle din sproglige, kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed og dermed dine generelle studiekompetencer.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner
 • læse engelske tekster forståeligt op
 • beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk
 • give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt emne
 • gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster og engelsksproget mediestof, herunder film
 • redegøre for det givne stofs placering i forhold til en større sammenhæng
 • formulere dine synspunkter og argumenter på engelsk
 • bruge faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • det engelske sprogs grundlæggende grammatik, retskrivning og tegnsætning
 • udtale og ordforråd
 • kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
 • det engelske sprog som globalt kommunikationssprog
 • forskellige typer nyere litterære og ikke-litterære tekster samt mediestof, herunder film
 • tekstanalytiske grundbegreber
 • væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.


Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Engelsk C er på 90 lektioner.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del af undervisningen er emnebaseret.
IT indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale tilknyttet et studeret emne. Du prøves i præsentation, samtale, tekstforståelse og perspektivering. Tekstmaterialet er på 1 til 2 sider.
Eksamen varer 25 minutter med 50 minutters forberedelsestid.

 

Engelsk B

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får fx træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et materialet, der består af én eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der beskriver, hvordan du skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal have et samlet omfang på 2-3 tre normalsider eller 6-9 minutters afspillet tekst eller en kombination. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt. Eksamen varer ca. 30 minutter og du har ca. 60 minutters forberedelsestid.