Idræt C (del af det 2-årige HF)

Gennem alsidig idrætsundervisning vil du opnå såvel god fysisk kapacitet som grundlæggende idrætslige færdigheder og erfaringer med kroppens bevægelsesmuligheder. Du vil opnå forståelse for at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed og opnår således forståelse for betydningen af at være i god fysisk træningstilstand. 
Undervisningen bidrager til udvikling af din personlige identitet og dine sociale kompetencer, og gennem oplevelsen af glæden ved at bevæge dig motiverer faget til en fysisk aktiv livsstil.

Faglige mål

Du vil blandt andet lære at kunne:

 • Fokusområde fysisk aktivitet og træning gennem alsidig idrætsundervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse kende centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning
 • beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelserindgå i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser færdighedsområderne:
  a) boldspil
  b) musik og bevægelse 
  c) klassiske og nye idrætter
 • udfærdige og gennemføre et opvarmningsprogram, en fysisk test og et fysisk træningsprogram og i den forbindelse forstå den -fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundhed
 • udvikle kropsbevidsthed
 • indgå i forskellige samarbejdsrelationer og opnå forståelse for såvel egne som andres roller og
 • kende til mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • aktiviteter der fremmer den fysiske kapacitet

 • alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse

 • grundlæggende principper for træning samt basale idrætsfaglige begreber om træning, livsstil og idrætsvaner

 • idrætter der fokuserer på samarbejde samt etik og fremmer selvværd.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Idræt C er på 90 lektioner.

Undervisningen organiseres i forløb, med faglige fordybelse. 
Det enkelte forløb skal med udgangspunkt i praksis integrere teori og træning.
Du skal også arbejde med forløb, der som udgangspunkt kobler praktik og teori og munder ud i et produkt som dokumentation for såvel proces som fagligt resultat. 
Undervisningen vil ved valg af forløb give dig en alsidig oplevelse af fagets muligheder, og forløbene vil sikre, at begge køn motiveres for fortsat fysisk aktivitet.
De enkelte timer tilrettelægges således, at der i størstedelen af timerne er minimum 20 minutter, hvor der er intens fysisk aktivitet.

Eksamen

Der afholdes eksamen i faget.