Innovation C

Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner. Faget giver viden om processer fra idégenerering til kommercialisering, i såvel private og offentlige virksomheder som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel virksomheds- som samfundsniveau.

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling, som et fundament for såvel opstart af egen virksomhed som for nonprofitorganisationer. Endvidere er det formålet, at eleverne udvikler kommerciel handlekraft og evne til risikohåndtering ved anvendelse af metoder til gennemførelse af innovative projekter og opstart af nye virksomheder. Endelig er det formålet, at eleverne i team udvikler evnen til at kunne arbejde med viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf
 • redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer
 • redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og nonprofitorganisationers etablering og overlevelse
 • anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed
 • redegøre for diffusion af innovationer
 • anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • innovation i samfundet
 • grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer
 • entreprenørskab og forretningsmodeller
 • forretningsplan
 • diffusion
 • team og teamroller.

Der inddrages supplerende materiale i undervisningen. 

 

Undervisningen

Faget er på 90 lektioner. 3 lektioner om ugen på et et-årigt forløb, 6 lektioner om ugen på et halvårligt forløb.

Undervisningen tilrettelægges med varierende arbejdsformer, herunder kritiske refleksioner over valg af metoder, og der arbejdes med en vekselvirkning mellem individuelt arbejde og gruppearbejde. Valg af arbejdsformer sker under hensyntagen til udvikling af kursisternes kreativitet, således at anderledes og nytænkende arbejds- og undervisningsformer prioriteres.

Undervisningen tilrettelægges med et længere sammenhængende forløb, hvor kursisterne arbejder i grupper med idéskabelse og opstart af egen virksomhed eller etablering af nonprofitorganisation. Kursisterne arbejder med væsentlige faglige områder inden for såvel kernestof som supplerende stof. Forløbet afsluttes med udarbejdelse af en forretningsplan, som er prøvegrundlag ved den mundtlige prøve.

Eksamen

Mundtlig prøve på grundlag af en forretningsplan. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid.

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af sin gruppes forretningsplan. Præsentationen varer ca. otte minutter. Herefter stilles uddybende spørgsmål til såvel forretningsplanen som til øvrigt relateret stof.

Det er alene den mundtlige præstation, der bedømmes.