Kemi C

Faget kemi bidrager til uddannelsens overordnede målsætning ved, at du opnår indsigt i fagets metoder, begreber, lovmæssigheder og i anvendelser af kemi i hverdagen. Du vil opnå kendskab til relevante stoffer og disses egenskaber på baggrund af viden om og forståelse for, at alt stof er opbygget af atomer.
Du får desuden indsigt i kemis betydning for omverden, teknologi og produktion, såvel aktuelt som i historisk perspektiv. Arbejdet med faget giver dig en forståelse af, at kemisk viden finder anvendelse til gavn for mennesker og natur, og at uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø.
Du vil opnå kendskab til naturvidenskabelig tankegang og metode, hvilket sætter dig i stand til at forholde sig reflekterende og ansvarligt til aktuelle problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold samt at forstå bæredygtighed som et princip.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at::

 • benytte det kemiske fagsprog

 • beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner

 • udføre enkle kemiske beregninger

 • udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr

 • omgås kemikalier på forsvarlig vis

 • registrere og efterbehandle data og iagttagelser fra eksperimenter

 • beskrive eksperimenter og præsentere resultater såvel skriftligt som mundtligt

 • indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder

 • formidle og perspektivere den opnåede kemiske viden

 • identificere og forholde sig til enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og fra den aktuelle debat.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

Stoffers opbygning

 • grundstoffernes periodiske system

 • udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsformer og blandbarhed.

Mængdeberegninger

 • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration.

Kemiske reaktioner

 • simple redoxreaktioner, herunder forbrændingsreaktioner

 • syre-basereaktioner og pH-begrebet.

Eksperimentelt arbejde

 • simple kvalitative og kvantitative analyser og metoder, kemikalier og sikkerhed.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Kemi C er på 90 lektioner.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. En stor del af undervisningen foregår som eksperimentelt arbejde, hvor du skal udføre forskellige forsøg. I forbindelse med det eksperimentelle arbejde skal du skrive forskellige rapporter og journaler. En del af undervisningen tilrettelægges som pararbejde eller gruppearbejde. IT indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden for samme område, og som kan indeholde et bilag. Opgaverne som helhed skal være kendt af dig inden prøven dog først efter prøveplanens offentliggørelse.
Eksamen varer 24 minutter. Der gives 24 minutters forberedelsestid, i hvilken du, i den udstrækning det er praktisk muligt, har adgang til relevant apparatur og relevante kemikalier.
Under eksamen skal relevant apparatur og relevante kemikalier være til rådighed. Eksperimentelt udstyr skal inddrages i eksamen.

Kemi B

I kemi B vil du opnå indsigt i fagets metoder, begreber og lovmæssigheder, herunder viden om og forståelse for, at alt stof er opbygget af atomer.
Du vil opnå kendskab til relevante stoffer og disses egenskaber samt forståelse af kemiens samfundsmæssige og teknologiske betydning såvel aktuelt som i historisk perspektiv. Arbejdet med faget vil give dig en forståelse af, at kemisk viden og kreativitet finder anvendelse til gavn for mennesker og natur, men at uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø.
Du bliver sat i stand til at forholde dig reflekterende og ansvarligt til aktuelle problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.
Din studiekompetence opbygges gennem arbejdet med faget, idet du vil opnå viden og kompetencer, som kan danne grundlag for videre uddannelse med naturvidenskabeligt indhold.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • redegøre for sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og for stoffers anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng

 • relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden

 • redegøre for og behandle simple kemiske problemstillinger på kvalitativt grundlag

 • udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger

 • udføre kemiske eksperimenter og med udgangspunkt i kendte metoder tilrettelægge simple kemiske eksperimenter

 • omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig og reflekteret vis

 • registrere og efterbehandle data og iagttagelser

 • analysere, vurdere og formidle forsøgsresultater såvel mundtligt som skriftligt

 • indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder

 • formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog

 • identificere og redegøre for enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og den aktuelle debat

 

Kursets indhold

Kernestoffet er:
Stoffers opbygning

 • grundstoffernes periodesystem

 • kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold.

Mængdeberegninger

 • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger.

Stofkendskab, herunder anvendelser af stofferne

 • kemisk nomenklatur

 • uorganisk kemi: stofkendskab til udvalgte forbindelser af metaller og ikke-metaller

 • organisk kemi: struktur- og isomeriforhold samt fysiske og kemiske egenskaber for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer og estere

 • udvalgte biologisk aktive forbindelser.

Kemiske reaktioner

 • kemisk ligevægt, herunder ligevægtsloven og forskydning på kvalitativt og kvantitativt grundlag

 • redoxreaktioner, herunder afstemning af disse

 • syre-basereaktioner, herunder pH beregninger i vandige opløsninger af syrer og baser

 • reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder katalyse.

Eksperimentelt arbejde

 • syntese, separation, kvalitative analyser og kvantitative metoder, kemikalier og sikkerhed.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Kemi B er på 150 lektioner.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. En stor del af undervisningen foregår som eksperimentelt arbejde, hvor du skal udføre forskellige forsøg. I forbindelse med det eksperimentelle arbejde skal du skrive forskellige rapport og journaler. En del af undervisningen tilrettelægges som pararbejde eller gruppearbejde. IT indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden for samme område. Opgaven skal indeholde bilag. Opgaverne uden bilag skal være kendt af dig inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse.
Eksamen varer 30 minutter. Der gives 30 minutters forberedelsestid, i hvilken du, i den udstrækning det er praktisk muligt, har adgang til relevant apparatur og relevante kemikalier.
Under eksamen skal relevant apparatur og relevante kemikalier være til rådighed. Eksperimentelt udstyr og bilag skal inddrages i eksamen.