Mediefag C

Undervisningen udvikler din evne til at analysere, perspektivere og vurdere danske og internationale medieproduktioner inden for fiktion og fakta og blandinger mellem disse former. Samtidig udvikler undervisningen din evne til at udtrykke dig selvstændigt og nuanceret i levende billeder, således at du bliver aktiv, kreativ og reflekterende bruger af film og tv - og giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer i konkrete praksissituationer.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

Teori og analyse

 • anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film og tv-produktioner

 • redegøre for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold

 • karakterisere grundlæggende træk ved fakta og fiktion

 • identificere centrale genrer og programtyper

 • foretage en perspektivering af film og tv-produktioner.


Praksis

 • betjene optage- og redigeringsudstyr

 • planlægge og gennemføre en medieproduktion i grupper

 • bestemme faserne i arbejdet med en medieproduktion

 • anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser

 • tilpasse udtryksform til indhold og målgruppe

 • udarbejde synopsis og storyboardanvende dramaturgiske grundprincipper

 • forholde dig analytisk til produktionsprocessen og din egen produktion.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • filmsprogets terminologi

 • grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold

 • grundlæggende træk ved fakta- og fiktionsprogrammer

 • centrale genrer og programtyper

 • produktionstilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af synopsis og storyboard

 • optageprincipper og optageteknik

 • redigeringsprincipper og redigeringsteknik.

Undervisningen

Mediefag C er på 90 lektioner.

For at udvikle dine analytiske, kreative, kommunikative og sociale kompetencer, anvendes forskellige undervisningsformer fra projektarbejde i grupper til klasseundervisning.
Det teoretisk-analytiske arbejde baseres på visning af film og tv-produktioner. I starten arbejdes der under lærerens instruktion og vejledning med korte citater og shot-to-shot-analyse for at gøre dig fortrolig med fagets terminologi og arbejdsmetoder. Der arbejdes herefter med næranalyse af udvalgte scener/sekvenser, hvor du stadig mere aktivt deltager i analysearbejdet. Senere behandles hele værker under anvendelse af mere komplekse analysemetoder og arbejdsformer, der vægter dine selvstændige bidrag.
Det praktiske arbejde udføres som gruppe- og projektarbejde og indledes med enkle, korte øvelser i produktion under lærerens instruktion og vejledning. Der arbejdes herefter med lidt længere øvelser, hvor du gradvist gøres ansvarlig for større dele af processen. Efterhånden fremstilles selvstændige produktioner, hvor læreren fungerer som supervisor og konsulent.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve i faget med en forberedelsestid på ca. 30 minutter. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt.

Grundlaget for første del af eksaminationen er et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. Citatet må højst være på fem minutter og skal have tilknytning til film- og tv-forløb, der har været arbejdet med i den teoretisk-analytiske del af undervisningen. Citatet skal ledsages af et ark indeholdende de nødvendige credits samt eventuelle vejledende spørgsmål. Du prøves i sin evne til at fremdrage væsentlige aspekter i citatet.

Grundlaget for anden del af eksaminationen er din eksamensproduktion. I denne del af eksaminationen prøves du i din evne til at redegøre for centrale elementer i produktionen.
Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand.