Musik C

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og multikulturel, almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område.

Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for uddannelsesmiljøet.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:
Musikkundskab

 • identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i vestlig kunst- og populærmusik og ikke-vestlig musik
 • demonstrere forståelse af musik i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng med anvendelse af grundlæggende begreber og metoder fra musiklære, hørelære og musikteori
 • anvende fagets terminologi i en diskussion af musik fra hjemlige og fremmede kulturer
 • orientere sig i en enkel, grafisk gengivelse af klingende musik
 • opsøge og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier

Musikudøvelse

 • synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire
 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum
 • spille enkle figurer på et akkord-, et rytme- og et basinstrument
 • anvende elementær hørelære i forbindelse med sang og spil

Kursets indhold

Kernestoffet er:
Musikkundskab

 • grundlæggende musiklære og hørelære
 • musikalske parametre via klassisk musik, rytmisk musik, dansk musik, folkemusik og ikke-vestlig musik
 • musikhistoriske og musikkulturelle forhold inden for klassisk og rytmisk musik
 • et særligt studeret musikemne
 • enkle, korte tekster med relation til den udvalgte musik

Musikudøvelse

 • et varieret udvalg af enstemmige sange fra ind- og udland
 • et varieret udvalg af flerstemmige vokal- og/eller instrumentalsatser fra ind- og udland
 • grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter
 • indstudering og fremførelse af et musikstykke

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Musik C er på 90 lektioner.

Undervisningen veksler mellem sang, sammenspil og rytmiske øvelser, der styrker din musikalitet. Du bliver udfordret både teoretisk og praktisk, og skal løse opgaverne individuelt og i grupper. Du skal fremlægge arbejder for klassen, og mod slutningen af året skal du arbejde projektorienteret med en selvvalgt kunstner.

Eksamen

Eksamen er todelt. Først skal du til en praktisk prøve i sammenspil sammen med minimum én anden kursist, ofte vil et band blive dannet til formålet. Herefter skal du til en individuel prøve i musikkundskab, hvor du skal analysere musik med udgangspunkt i kendt materiale.
Eksamen varer typisk 5 minutter for sammenspilsdelen og 20 minutter for den individuelle prøve.

Musik B

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:
Musikkundskab (musikteori og -historie)

 • anvende musikfagets metoder, teori og terminologi i analyse af vestlig kunst- og populærmusik herunder dansk musik og af musik fra ikke-vestlige kulturer

 • anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof

 • demonstrere kendskab til musikalsk notation

 • anvende elementær satsteknik med henblik på udformning af enkle arrangementer

 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 • opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier

Musikudøvelse (sang og sammenspil)

 • inden for et dansk og internationalt repertoire synge og spille en- og flerstemmige sange og satser og demonstrere musikalsk udtryksfærdighed

 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

Kursets indhold

Kernestoffet er:
Musikkundskab (musikteori og -historie)

 • satser og numre fra vestlig kunst- og populærmusik gennem tiderne, herunder folkemusik, dansk musik og ny kompositionsmusik samt ikke-vestlig musik

 • musikhistoriske og musikkulturelle forhold gennem tiderne

 • to musikemner, hvoraf det ene kan være et musik-medieprojekt

 • ved musik-medieprojekt: medier og teknologi

 • musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori med henblik på kvalificering af musikalsk opmærksomhed, oplevelse og analyse

 • elementær satsteknik

 • litteratur med relation til den udvalgte musik.

Musikudøvelse (sang og sammenspil)

 • et varieret udvalg af enstemmige sange fra ind- og udland

 • et varieret udvalg af flerstemmige vokal- og/eller instrumentalsatser fra ind- og udland

 • grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter

 • indstudering og fremførelse af et musikstykke, solistisk og/eller i gruppe

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Musik B er på 150 lektioner.

Undervisningen introducerer systematisk grundviden i fagets discipliner, praktiske såvel som teoretiske. I musikkundskab gennemføres et kortere oversigtsforløb inden for klassisk- og rytmisk musik. Undervisningen tilrettelægges herefter som to musikkundskabsemner, hvoraf det ene kan være et musik-medieprojekt med et praktisk og teoretisk indhold.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse:

Musikkundskab (musikteori og -historie)
Prøven tager primært udgangspunkt i kendt stof fra musikemnerne eller musik-medieprojektet og sekundært i ukendt parallelstof.
Eksaminationstiden er 24 minutter pr. eksaminand. Der gives 48 minutters forberedelsestid.
Forberedelseslokalet skal være forsynet med afspilningsanlæg og et tangentinstrument.
Du kan medbringe instrument efter eget valg.

Musikudøvelse (sang og sammenspil)
Du skal fremføre to opgaver, hvoraf én kan være en soloopgave. En gruppe består af højst otte eksaminander, og stemmerne skal være solistisk besat. Under særlige omstændigheder kan eksaminander medvirke og blive bedømt i indtil tre opgaver. Til prøven afsættes 8 minutter pr. eksaminand.

Musik A

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

Musikkundskab (musikteori og -historie)

• anvende musikfagets metoder, teori og terminologi i mundtlig og skriftlig analyse af vestlig kunst- og populærmusik og af musik fra ikke-vestlige kulturer

• anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof

• demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur

• udfærdige en teoretisk konsistent, nodebaseret skriftlig sats

• opsøge, bearbejde og kritisk anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier.

Musikudøvelse (solospil og -sang, sammenspil og korsang)

• udfylde en plads som sanger og instrumentalist – solo og i ensemble – inden for et repertoire af en- og flerstemmige sange og satser

• samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum

• tilrettelægge, arrangere og realisere en musikalsk sats.

 

Kursets indhold

Kernestoffet er blandt andet:

Musikkundskab (musikteori og -historie)

• satser, større musikalske værker og numre fra vestlig kunst- og populærmusik gennem tiderne, samt ikke-vestlig musik

• musikhistoriske og musikkulturelle forhold gennem tiderne

• musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori

Musikudøvelse (solospil og -sang, sammenspil og korsang)

• musikalsk stilkendskab, fortolkning samt indstudering med henblik på fremførelse

• et varieret udvalg af enstemmige sange fra ind- og udland, samt flerstemmige vokal- og instrumentalsatser

• stemmedannelse og instrumentale teknikker

• indstudering og fremførelse af et musikstykke

 

Undervisningen

Musik A er på 150 lektioner.

Undervisningen introducerer systematisk grundviden i fagets discipliner, herunder musikhistoriske overblik og sammenhænge.

Undervisningen tilrettelægges i øvrigt tematisk, organiseret som klasseundervisning, projekter og kreative opgaver, hvori både praktiske og teoretiske elementer indgår.

Det skriftlige arbejde planlægges, så der er en progression og en metodik, som du genkender fra andre fag med en skriftlig dimension. Det skriftlige arbejde integreres med musikteori, hørelære, musiklære og musikudøvelse.

I musikudøvelse veksles der mellem en lærerstyret indstudering og kursiststyret gruppesammenspil. Den performative dimension er en vigtig del af læringsprocessen, og som led i undervisningen arbejdes der i musikudøvelse frem mod en koncertbegivenhed på skolen.

 

Eksamen

Der afholdes en skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt samt en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse.

Den skriftlige prøve

Til den skriftlige prøve i musikteori gives der fem timer. Det skriftlige opgavesæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet.

Den første del af opgavesættet (Musikteori 1) skal besvares med et instrument og audioafspilningsudstyr

som eneste hjælpemidler. Besvarelsen af denne del af prøven afleveres efter én time.

Ved prøvens anden del (Musikteori 2) vælger du enten en større opgave inden for harmonisering

og udsættelse af koralmelodi, harmonisering og udsættelse af vise, udsættelse af poprockmelodi,

udsættelse af jazz standardmelodi.

Den mundtlige prøve

Musikkundskab (musikteori og -historie)

Der afholdes en prøve på grundlag af ekstemporalt parallelstof inden for musikemner fra undervisningen. Prøvematerialet består af en indspilning af ét eller flere stykker musik af sammenlagt højst 10 minutters varighed.

Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Der gives 60 minutters forberedelsestid.

Musikudøvelse (solospil og -sang, sammenspil og korsang)

Du skal i to selvvalgte musikstykker vise færdigheder i såvel solo- som ensemblesammenhæng, ligesom du skal demonstrere såvel vokale som instrumentale færdigheder. Eksaminationstiden er sammenlagt 10 minutter pr. kursist.

En opførelse af indstuderet musik suppleres af en kort, individuel redegørelse for og samtale om den opførte musik og det valgte udtryk.