Psykologi C

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske
 • redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
 • udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde dig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
 • inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
 • demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
 • vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
 • formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde

Kursets indhold

Kernestoffet er:
Socialpsykologi

 • gruppepsykologiske processer og social indflydelse
 • stereotyper og fordomme

Udviklingspsykologi

 • menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur
 • omsorg, sårbarhed og resiliens

Kognition og læring

 • psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens og hukommelse
 • perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen

Personlighed og identitet

 • selv, identitet og personlighed
 • individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Psykologi C er på 90 lektioner.

Undervisningen organiseres med henblik på variation og progression. Der varieres mellem lærercentrerede og kursistcentrerede undervisningsformer, og der veksles mellem induktive og deduktive principper herunder mulighed for projektorganiserede arbejdsformer.
Alt efter mulighed etableres der forbindelse til den praktiske verden. Forskellige medier og informationsteknologier inddrages.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt bilagsmateriale, valgt af eksaminator.
Eksaminationstiden er 24 minutter.
Forberedelsestiden er 48 minutter.
Bilagsmaterialet vil være forsynet med en overskrift og vejledende underspørgsmål. Bilagenes omfang afpasses forberedelsestiden, dog maksimalt tre sider.
Det samlede prøvemateriale skal bredt dække de læste temaer.
Eksaminationen former sig som en samtale mellem dig og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål.

Psykologi B

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske

 • redegøre for og kritisk forholde dig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst

 • udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde dig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag

 • inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme

 • redegøre for og kritisk forholde dig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabeligt baserede psykologisk viden

 • demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde dig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat

 • vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd

 • formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde

 • perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne

Kursets indhold

Kernestoffet er:
Socialpsykologi

 • gruppepsykologiske processer og social indflydelse

 • interpersonel kommunikation

 • social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskriminering

 • kulturpsykologi

Udviklingspsykologi

 • menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur

 • omsorg og familiens betydning for udvikling

Kognition og læring

 • psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse

 • perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen

 • Personlighed og identitet

 • selv, identitet og personlighed

 • individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping

Psykologisk metode

 • undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse.

Der inddrages supplerende materiale i undervisningen.

Undervisningen

Psykologi B er på 150 lektioner.

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde. Du kommer til at gennemføre flere projektforløb og mindst et større produktorienteret projektarbejde, hvor du selvstændigt fordyber dig i en faglig problemstilling bl.a. ved at læse originaltekster og ved at gennemføre og bearbejde mindre former for feltundersøgelser.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale. Du udarbejder en synopsis i forberedelsen, som du præsenterer til selve prøven, hvorefter eksaminator stiller uddybende spørgsmål. Prøven varer 30 minutter, og du får 24 timers forberedelsestid til udarbejdelse af synopsis.