Religion C

Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med verdensreligionerne, og af disse er kristendom obligatorisk. Faget forener formidling af tradition og et nutidigt, globalt perspektiv.
Ud fra en åben og neutral holdning og på et religionsvidenskabeligt grundlag behandles religioner og centrale religiøse fænomener i fortid og nutid, med hovedvægt på nutiden.
Tilgangen til religionerne kombinerer beskrivende, fortolkende og kritiske synsvinkler, der lader såvel religionernes egne forestillingsverdener som moderne, herunder sekulære, synsvinkler komme til orde.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder vurdere hvorvidt et givet materiale anskuer en religion indefra eller udefra, dvs. fra en deltagersynsvinkel eller et eksternt, eventuelt religionskritisk synspunkt
 • anvende elementær religionsfaglig terminologi
 • gennemføre og formidle en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne eller et religionsfagligt feltarbejde
 • redegøre for væsentlige sider af kristendommen i dens nutidige, historiske og formative skikkelse med hovedvægt på nutiden
 • redegøre for væsentlige sider af yderligere to til tre religioner, hvoraf den ene skal være islam
 • redegøre for centrale religiøse fænomener
 • sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning
 • demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur
 • formulere dig om etiske problemstillinger

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • kristendommen, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår nutidige tekster, enkelte tekster fra kristendommens historie samt tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente
 • islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst
 • religionernes centrale fænomener som myte, ritual, kult, etik, lære, den religiøse erfaring og religionernes organisering

Der inddrages supplerende stof i undervisningen

Undervisningen

Religion C er på 90 lektioner.

Der lægges en progression ind i forløbet, så du gradvis trænes i selvstændig tilegnelse og formidling af stoffet. I begyndelsen af forløbet lægges vægten på en vekslen mellem lærerstyret klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Imod slutningen øges kursisternes mere selvstændige arbejde med stoffet.
For at øge din forståelse af religionernes aktuelle fremtrædelsesformer indgår udadrettede aktiviteter i undervisningen i form af ekskursioner eller feltarbejde til udforskning af kultsteder og religiøse miljøer.
Der lægges vægt på at styrke din retoriske kompetence i form af evnen til at give en klar og struktureret fremlæggelse af et stof.

Eksamen

Kurset vælger for det enkelte hold én af følgende to prøveformer.

Prøveform a)
Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale, samt eventuelt andet materiale, af et omfang på maks. fire normalsider à 1300 enheder, valgt af eksaminator. Eksaminationstiden er 24 minutter pr. eksaminand. Der gives 48 minutters forberedelsestid. Eksaminationen former sig som en samtale mellem dig og eksaminator.

Prøveform b)
Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale, samt eventuelt andet materiale, af et omfang på maks. to normalsider à 1300 enheder, valgt af eksaminator. Eksaminationstiden er 24 minutter pr. eksaminand. Der gives 24 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen former sig som en samtale mellem dig og eksaminator.

Religion B

Verdensreligionerne er centrale for faget religion, og af disse er kristendom obligatorisk.
På videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund beskrives og forstås religionerne og deres centrale fænomener i forhold til individ, gruppe, samfund, kultur og natur.
Faget behandler religionernes oprindelse, deres historiske udvikling, deres nutidige skikkelse og deres virkningshistorie. Fagets perspektiv er globalt. Religionernes rolle for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse tillægges en særlig opmærksomhed.

Faglige mål

 Du vil blandt andet kunne lære at:

 • redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners formative, historiske og nutidige skikkelser

 • redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik

 • anvende religionsfaglig terminologi

 • karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale

 • fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler

 • formulere dig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne, sekulære samfund i en global kontekst

 • formulere dig om etiske problemstillinger

 • redegøre for og anvende religionsfaglige teorier

 • analysere og vurdere en længere, kompleks religiøs eller religionsfaglig tekst

 • selvstændigt udarbejde og besvare en religionsfaglig eller en flerfaglig problemformulering

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • kristendommen set i globalt perspektiv, navnlig i dens europæiske og danske fremtræden. I arbejdet indgår, tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster

 • islam set i globalt perspektiv under inddragelse af dens europæiske og danske kontekst. I arbejdet indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster

 • buddhisme eller hinduisme, herunder tekster fra dennes oprindelse og fra nutiden

 • religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode

 • religionsvidenskabelig teori

 • hovedværkslæsning: en længere tekst af religiøs eller religionsfaglig karakter

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Religion B er på 150 lektioner.

Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Imod slutningen af forløbet udarbejder du, normalt i en gruppe, en projektrapport (fire til fem sider pr. person) med efterfølgende mundtlig fremlæggelse. Projektet kan være enkelt- eller flerfagligt og skal ligge inden for de områder, der er arbejdet med tidligere i forløbet.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af projektet og en ukendt tekst på højst to en halv normalside a 1300 enheder, inklusive eventuelt andet materiale, valgt af eksaminator, inden for ét af de læste undervisningsforløb.
Eksaminationen består dels af en drøftelse af projektrapporten, dels af fremlæggelse og drøftelse af den ukendte tekst. Rækkefølgen er vilkårlig.
Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Der gives 30 minutters forberedelsestid.
Eksaminationen former sig som en samtale mellem dig og eksaminator.