Tysk fortsættersprog B

Gennem arbejdet med tysk sprog opnår du kompetence til at kommunikere på tysk og indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. Du tilegner dig i tyskfaget sproglig kunnen, viden og bevidsthed samt kendskab til det tyske sprog i funktionelle sammenhænge, og derigennem udvikler du dine kommunikative kompetencer. Gennem arbejdet med tysk udvikler du endvidere din forståelse af litteratur og andre kunstneriske udtryk som afsæt for oplevelse, refleksion og æstetisk bevidsthed. Derudover oparbejder du en interkulturel kompetence, idet de i arbejdet med tysk inddrager din viden og bevidsthed om andre kultur- og samfundsforhold.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at

 • forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
 • læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
 • redegøre på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner, analysere disse og perspektivere til andre tekster
 • føre en samtale på et sammenhængende og nogen lunde flydende tysk om emner, du er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
 • udtrykke dig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
 • udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale morfologi og syntaks
 • på tysk redegøre for og reflektere over tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse
 • redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande ved at inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer

Kursets indhold

Kernestoffet er blandt andet:

 • udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold
 • aktuelle forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland. Der indgår materiale fra såvel trykte som elektroniske medier
 • et bredt udvalg af litterære tekster, som kan give dig en kunstnerisk oplevelse og en varieret og nuanceret indsigt i levevilkår, værdier og normer i Tyskland
 • kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold
 • grundlæggende regler for tysk udtale og intonation

Litterære og ikke-litterære tekster samt materiale fra elektroniske medier, der indgår i kernestoffet, skal være tysksprogede og ubearbejdede.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisning

Tysk B er på 150 lektioner.

Du skal i forløbet udarbejde et antal skriftlige opgaver på tysk. Nogle opgaver udarbejdes i tilknytning til de studerede emner.
Det skriftlige arbejde indgår som træning af en central kompetence i tyskfaget, da det skriftlige arbejde styrker din formidlingsevne og sansen for sproglig korrekthed og præcision.
Gennem det skriftlige arbejde opøves du endvidere i at formidle et stof i struktureret form. En del af det skriftlige arbejde skal sigte på autentiske kommunikationssituationer.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele med en samlet eksaminationstid på 30 minutter:

Præsentation på tysk af et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale af et omfang på ca. seks normalsider. Det studerede emne inddrages i præsentationen, som efterfølges af en uddybende samtale på tysk. Tekstmaterialet udleveres dagen før prøven, og der gives 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer
Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet tysksproget prosatekst af et omfang på én normalside. Teksten refereres på dansk. Eksaminator stiller på dansk supplerende spørgsmål til uddybelse af eksaminandens forståelse af centrale sproglige og/eller indholdsmæssige forhold i teksten. Til denne del af prøven gives en forberedelsestid på 30 minutter.